Algemene Voorwaarden Notariskantoor Wiechers

Algemene voorwaarden van notariskantoor Wiechers. Versie maart 2009

Artikel 1 - Definities

Notaris

Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers die (mede) met de opdracht zijn belast.

Notariskantoor Wiechers

Notariskantoor Wiechers is een notarispraktijk die wordt gevoerd door een of meer besloten vennootschappen waarvan de notaris direct of indirect enig aandeelhouder en enig bestuurder is.

Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) opdracht geeft tot dienstverlening.

Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijke Wetboek en 7:407 lid2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

Opdrachtnemer

Notariskantoor Wiechers.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes. De voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door notarissen en hun medewerkers, verbonden aan Notariskantoor Wiechers.

Artikel 3 - Werkzaamheden

De werkzaamheden ter uitvoering van een overeengekomen opdracht zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften. Hij is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. Bij het inschakelen van deze derden dient de notaris de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en bij de selectie van deze derden dient hij zoveel mogelijk van te voren te overleggen met de opdrachtgever.

Artikel 4 - Tarieven en meerwerk/betaling

Voor de dienstverlening zullen de op Notariskantoor Wiechers voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen opdrachtgever en notaris schriftelijk anders is overeengekomen. Onder dit tarief vallen de voor deze dienstverlening als gebruikelijk op te vatten werkzaamheden. Indien méér dan de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht is de notaris bevoegd een hoger tarief dan het gebruikelijke te hanteren. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren bij lopende opdrachten en tot het uitreiken van voorschotnota's. Hij is tevens bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat deze nota's volledig zijn voldaan.

Tenzij anders overeengekomen verricht en tarifieert Notariskantoor Wiechers de haar opgedragen werkzaamheden op basis van full service. De opdrachtgever wordt geacht in dit geval te hebben gekozen voor een van de door het notariskantoor gehanteerde full service- toppakketten.

De kosten die door Notariskantoor Wiechers worden gemaakt ten gevolgen van de woonplaatskeuze ten kantore van Notariskantoor Wiechers, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van Notariskantoor Wiechers.

Artikel 5 - Niet doorgegane akte/werkzaamheden zonder beoogd resultaat

Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, dan wel het klaarblijkelijk door opdrachtgever beoogde resultaat niet bewerkstelligen, vallen onder de overeenkomst. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris een de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, te vermeerderen met de gebruikelijke opslagen, tenzij tussen opdrachtgever en notaris schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de notaris een schriftelijke opdrachtbevestiging met in rekening te brengen tarieven heeft afgegeven zullen deze tarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon en deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de opdrachtgever in dat geval derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde bedragen, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon is gesteld.

Artikel 7 - Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de buitengerechtelijke kosten die de notaris maakt ter inning van zijn vordering. Deze kosten worden berekend op basis van het onder artikel 5 omschreven uurtarief, doch bedragen minimaal €. 200,00. Daarnaast is rente over de vordering verschuldigd. Deze rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid van de notaris

De aansprakelijkheid van de notaris voor door hem gemaakte fouten in de werkzaamheden die hij verricht ter uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niets uitgezonderd.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat zij zich eveneens op deze aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen beroepen.

Artikel 9 - Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen notaris en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo op 13 maart 2009 onder nummer 13/2009