Algemene voorwaarden van notariskantoor Wiechers. Versie maart 2023

Artikel 1 - Definities

Notaris

Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers die (mede) met de opdracht zijn belast.

Notariskantoor Wiechers

Notariskantoor Wiechers is een notarispraktijk die wordt gevoerd door een of meer besloten vennootschappen waarvan de notaris direct of indirect enig aandeelhouder en enig bestuurder is.

Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) opdracht geeft tot dienstverlening.

Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich tegenover de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijke Wetboek en 7:407 lid2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

Opdrachtnemer

Notariskantoor Wiechers.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, en ook van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes. De voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door notarissen, toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen en hun medewerkers, verbonden aan Notariskantoor Wiechers.

Artikel 3 - Werkzaamheden

De werkzaamheden ter uitvoering van een overeengekomen opdracht zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften. Hij is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. Bij het inschakelen van deze derden dient de notaris de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en bij de selectie van deze derden dient hij zoveel mogelijk van tevoren te overleggen met de opdrachtgever.

Artikel 4 - Tarieven en meerwerk/betaling

Voor de dienstverlening zullen de op Notariskantoor Wiechers voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen opdrachtgever en notaris schriftelijk anders is overeengekomen. Onder dit tarief vallen de voor deze dienstverlening als gebruikelijk op te vatten werkzaamheden. Indien méér dan de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht is de notaris bevoegd een hoger tarief dan het gebruikelijke te hanteren. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren bij lopende opdrachten en tot het uitreiken van voorschotnota's. Hij is ook bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat deze nota's volledig zijn voldaan.

De kosten die door Notariskantoor Wiechers worden gemaakt ten gevolge van de woonplaatskeuze ten kantore van Notariskantoor Wiechers, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van Notariskantoor Wiechers.

Artikel 5 - Niet doorgegane akte/werkzaamheden zonder beoogd resultaat

Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, dan wel het klaarblijkelijk door opdrachtgever beoogde resultaat niet bewerkstelligen, vallen onder de overeenkomst. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris een de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, te vermeerderen met de gebruikelijke opslagen, tenzij tussen opdrachtgever en notaris schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de notaris een schriftelijke opdrachtbevestiging met in rekening te brengen tarieven heeft afgegeven zullen deze tarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon en deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon ook in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de opdrachtgever in dat geval daarom persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde bedragen, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon is gesteld.

Artikel 7 - Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn en na een eerste aanmaning nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de buitengerechtelijke kosten die de notaris maakt ter inning van zijn vordering. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het declaratiebedrag, met een minimum van € 250,00. Indien opdrachtgever consument is, geldt de wettelijke regeling voor (buiten)gerechtelijke incassokosten. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is opdrachtgever voorts tot aan de dag van volledige betaling over het openstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid van de notaris

De aansprakelijkheid van de notaris voor door hem gemaakte fouten in de werkzaamheden die hij verricht ter uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niets uitgezonderd.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat zij zich eveneens op deze aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen beroepen.

Artikel 9 - Klachten- en geschillenregeling Notariaat

Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl

Artikel 10 - Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen notaris en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.