Uw Besloten vennootschap (Bv) moet elk jaar jaarstukken opstellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). De termijn waarbinnen dit moet gebeuren hangt af van hetgeen daarover in de statuten staat. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn kunt u ervan uitgaan dat u moet deponeren voor 8 december van het jaar volgend op het laatst afgesloten boekjaar. De jaarrekening 2012 dient dus te worden gedeponeerd voor 8 december 2013.

Let op: deze termijn is korter dan de termijn die gold tot 1-10-2012 , de datum waarop de Bv-wetgeving drastisch wijzigde (invoering flex Bv). De kortere termijn geldt voor alle Bv’s, ook die Bv’s die als bestonden voor 1-10-2012, tenzij de statuten een afwijkende bepaling bevatten. Uw statuten kunnen alleen een afwijkende bepaling bevatten indien zij na 10-10-2012 zijn gewijzigd en dat zal meestal niet het geval zijn!

Gevolgen van niet-tijdig deponeren

Als een onderneming failliet gaat, dan kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de jaarrekening niet (op tijd) is gedeponeerd. Niet tijdig deponeren kan ook worden aangemerkt als een economisch delict. U kunt hiervoor een boete van enkele duizenden euro's krijgen.

In geval van faillissement heeft de curator op grond van artikel 2:248 BW de mogelijkheid om de bestuurder persoonlijk aan te spreken en het gehele tekort in de boedel op die bestuurder te verhalen. Het niet tijdig deponeren van de jaarstukken wordt door de wetgever aangemerkt als onbehoorlijke taakvervulling en er ontstaat een weerlegbaar vermoeden dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bewijslast ligt dus bij u en u staat met 1-0 achter! De mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurder geldt niet alleen voor degene die als statutair bestuurder geregistreerd staat, maar ook voor degene die feitelijk bestuurder is.