Schenking

Inleiding

Veel ouders vinden het jammer dat hun kinderen over de erfenis van de ouders (veel) erfbelasting moeten betalen. Door vermogen aan de kinderen te schenken kunnen deze ouders hun erfenissen verkleinen en daardoor belasting besparen.

Per 1 januari 2013 is er een extra reden bijgekomen om het vermogen deels aan de kinderen te schenken. Sinds die datum geldt namelijk een vermogenstoets voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage in geval van zorgverlening. Zie uitgebreid https://www.hetnotariskantoor.nl/de-eigen-bijdrage-in-de-zorg-uw-vermogen-loopt-gevaar/

Schenken in contanten of schenken op papier 

Schenken kan door geld in contanten aan de kinderen over te maken. Niet iedere ouder kan of wil in contanten schenken. Indien het vermogen niet liquide aanwezig is maar vastzit in vermogensbestanddelen als bijvoorbeeld "stenen" is schenken in contanten geen optie. Voorts kan het zijn dat u niet wilt dat uw kinderen al direct de beschikking krijgen over hetgeen u aan hen schenkt of wilt u de mogelijkheid openhouden om zelf over heteen u schenkt te blijven beschikken.

Een goed en veelgebruikt alternatief is dan de zogenaamde schenking op papier. U schenkt via een op te maken akte geld aan uw kinderen en leent dat geld bij dezelfde akte direct weer terug. U bepaalt dat uw kinderen het aan u geleende bedrag pas kunnen opeisen indien u bent overleden. U kunt het bedrag ook opeisbaarmaken in een aantal andere gevallen, bijvoorbeeld indien u aanspraak maakt op zorg.

Vereisten

De volgende voorwaarden gelden indien u wilt schenken op papier:

  1. De schenking moet worden opgenomen in een notariele akte.
    Boekhouders en banken hebben hier weleens anders overgedacht,  maar de Hoge Raad heeft een paar jaar geleden uitdrukkelijk bepaald dat een notariële akte vereist is.
  2. Over het geschonken en direct weer teruggeleende bedrag dient jaarlijks aantoonbaar een rente worden betaald van 6% over het geschonken /geleende bedrag. Gebeurt dit niet dan wordt het geschonken bedrag alsnog tot uw erfenis gerekend.

    Dit vereiste is overigens niet een nadeel: door het betalen van rente verkleint de ouder immers ook zijn vermogen.

De vrijstellingen voor de schenkbelasting

Jaarlijkse vrijstelling

U kunt uw kind jaarlijks belastingvrij een bedrag schenken. In 2013 bedraagt deze jaarlijkse vrijstelling €. 5.141.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u uw kind 1 keer een extra hoog bedrag schenken. In 2013 bedraagt deze eenmalige verhoogde vrijstelling € 24.676. Deze vrijstelling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 40 jaar maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.

Tot 1 januari 2013 was de leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde vrijstelling 35 jaar. De verhoging naar 40 jaar biedt ouders aldus meer tijd om een schenking te doen aan hun kinderen.

Als u een schenking doet waarbij u gebruikmaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet u wel aangifte doen.

Maak optimaal gebruik van vrijstelling en tarief

Door de schenkingen over meerdere jaren te spreiden kunt u optimaal gebruik maken van de vrijstellingen voor de schenkbelasting en kunt u het progressieve tarief voor de erfbelasting (zowel de omvang van de verkrijging als de mate van verwantschap zijn bepalend voor de hoogte van het tarief) maximaal drukken. Notariskantoor Wiechers verzorgt voor u desgewenst een meerjaren schenkingsplan.

Waarschuwing

Schenken op papier is niet voor iedereen geschikt. Zo is het in het algemeen niet verstandig om vermogen van de ouder in Box 1 van de Inkomstenbelasting over te hevelen naar Box 3 van het kind, met name niet indien dit kind zijn vrijstelling in Box 3 al heeft benut. Het geschonken bedrag wordt dan tegen 1,2% jaarlijks in de belastingheffing betrokken bij het kind zonder dat aan de kant van de ouder een evengrote vermindering van belastingheffing ontstaat.

Schenken is maatwerk

Ook schenken is maatwerk en kan onderdeel vormen van estate-planning in ruimere zin. Hierbij kunnen ook regelingen op het gebied van het erfrecht (testament) en huwelijksgoederenrecht (huwelijkse voorwaarden) worden betrokken. Steeds zal rekening moeten worden gehouden met uw persoonlijke en financiële omstandigheden en de geldende wettelijke regels. Omdat omstandigheden en regels nog weleens wijzigen is het bovendien raadzaam periodiek na te gaan of eenmaal opgestelde regelingen aanpassingen behoeven.

Tot slot

Notaris Wiechers is als gecertificeerd “Estate Planner” de aangewezen persoon om u bij uw schenkingen te begeleiden.