Wat doet een executeur allemaal?

De executeur regelt de begrafenis of crematie. Hij neemt de administratie over, zorgt voor het opzeggen van abonnementen en het betalen van de openstaande rekeningen. Hij zorgt, indien nodig, voor taxatie van de woning, inboedel, sieraden etc. Hij maakt, zodra mogelijk, een boedelbeschrijving (vermogensoverzicht) op en geeft dat aan de erfgenamen. Hij regelt ook de aangiften inkomsten- en erfbelasting. Zo nodig regelt hij de verkoop van de woning, inboedel en kostbaarheden.
 Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de afgifte van legaten. Nadat alle nota’s zijn betaald en alle aangiftes zijn gedaan, geeft hij de erfgenamen een overzicht van zijn werk, samen met een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven. Hij kan ook voorstellen doen voor verdeling van de nalatenschap; wie wil geld, wie wil het huis, wie wil een deel van de inboedel? De belangrijkste taak van de executeur is de nalatenschap zo te regelen dat alle erfgenamen ontvangen waar zij recht op hebben.

Waarom benoemt u een executeur?

De executeur kan snel een aantal urgente zaken regelen. Hij kan belangrijk zijn bij onenigheid in de familie, bij verre familieleden of in een complexe nalatenschap.

Hoe benoemt u een executeur?

Een executeur kan alleen worden benoemd bij een door uw notaris op te maken testament.

Wie kunt u tot executeur benoemen?

U kunt zelf kiezen wie u tot executeur wilt benoemen. Het is wel belangrijk dat u vertrouwen in die persoon hebt. Hij is degene die uw laatste wil moet uitvoeren. Daarnaast is belangrijk dat hij genoeg kennis, ervaring en expertise heeft.

Wat gebeurt er indien u geen executeur heeft benoemd?

Als u geen executeur benoemt, dan zullen uw erfgenamen na uw overlijden samen bevoegd en verplicht zijn de nalatenschap af te wikkelen. Dit kan onpraktisch zijn als een erfgenaam in het buitenland woont of weigert mee te werken. Eén weigerachtige erfgenaam is al genoeg om de hele afwikkeling van de nalatenschap stil te leggen.

Hebben uw erfgenamen nog wat te zeggen?

De executeur is bevoegd alles te regelen. De erfgenamen en dus ook de kinderen kunnen dat, als er een executeur is, niet. De erfgenamen kunnen onder bepaalde omstandigheden wel, via de kantonrechter, de executeur laten ontslaan. Voor verdere informatie over ontslag en einde beheer, zie de Werkzaamheden van de Executeur. Uw executeur zal regelmatig (moeten) overleggen met de erfgenamen. U kunt in uw testament aangeven of, en zo ja wanneer, de executeur zonder overleg mag handelen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld met een langstlevende echtgenoot of minderjarige kinderen, kan de executeur beter niet alleen handelen. Uw executeur is wel verplicht uw erfgenamen de nodige informatie te geven als zij dat willen. Uw executeur doet er goed aan dit na uw overlijden goed bij de notaris na te vragen. Het is nuttig de erfgenamen eigenlijk voortdurend op de hoogte te houden, dus bijvoorbeeld iedere twee/drie maanden, maar soms ook hen veel vaker te melden hoe de stand van zaken is en wat er geregeld is. Als de erfgenamen het niet eens zijn met het beleid en de werkzaamheden van de executeur, bijvoorbeeld bij verkoop van de woning, kunnen zij naar de rechter stappen.

Wat mag of moet de executeur doen?

Wat een executeur mag doen hangt van zijn taak af. De zogenoemde begrafenisexecuteur regelt alleen de uitvaart. U kunt met de notaris bespreken welke taken u uw executeur wilt geven van de executeur). Denk er aan dat het voor uw executeur prettig zal zijn als hij weet wat uw wensen omtrent uw uitvaart zijn, zet dit zoveel mogelijk op papier.

Kunt u meerdere executeurs benoemen?

U kunt meerdere executeurs benoemen om de taken te verdelen. Bijvoorbeeld een naast familielid voor het regelen van de uitvaart (‘begrafenisexecuteur’) en bijvoorbeeld een professioneel executeur voor andere zaken.