Wat is een vereniging

De vereniging is een rechtspersoon. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan geen registergoederen verkrijgen en geen erfgenaam zijn. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk. De vereniging kan statuten hebben, maar het hoeft niet.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan wel registergoederen verkrijgen en wel erfgenaam zijn. De bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. De vereniging heeft statuten. De vereniging moet bovendien worden ingeschreven in het Handelsregister.

Verenigingen en ondernemers

De vereniging is niet de meest voor de hand liggende rechtspersoon om uw onderneming in uit te oefenen. Toch gebeurt dit vaker dan u denkt en wel als het gaat om een specifieke vorm van de vereniging, te weten de coöperatie. Als ondernemer kunt u voorts in aanraking komen met werknemersverenigingen. Denk ook aan de vereniging van eigenaars bij een appartementsrecht.

Hoe richt ik een vereniging op?

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan uitsluitend bij notariële akte worden opgericht.

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan informeel, dus louter door de betrokken personen zelf, worden opgericht.

Oprichtingsakte

In de oprichtingsakte moeten (een wettelijke verplichting) de statuten van de vereniging worden opgenomen. In de statuten neemt de notaris in ieder geval de volgende gegevens op:

  • naam en zetel van de vereniging
  • doel van de vereniging
  • verplichtingen van de leden
  • wijze van bijeenroepen van de algemene (leden)vergadering
  • wijze van benoeming/ontslag van de bestuurders
  • bestemming van een batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding

Doel

De vereniging mag ter verwezenlijking van haar doel winst maken. Maar doel van de vereniging mag niet zijn het verdelen van winst onder de leden.

Vergadering van de leden

Een vereniging wordt gevormd door haar leden. Dat kunnen zijn natuurlijke personen (mensen) of rechtspersonen (bijvoorbeeld ondernemingen). Zij zijn lid omdat zij het doel steunen. De leden betalen contributie om de vereniging draaiend te houden. Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de algemene (leden)vergadering (ALV).

Bestuur

Een vereniging heeft een bestuur. Het bestuur wordt vaak uit de leden gekozen en deze besturen vertegenwoordigen de vereniging. 

Opzegging

Sinds december 2011 schrijft Boek 2 B.W. in artikel 35 voor dat de vereniging er zorg voor draagt dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie moet in ieder geval opvallend worden vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruikmaakt van deze communicatiemiddelen.

Gerelateerde kennispagina's:

Coöperatie oprichten

Gerelateerde nieuwsberichten:

=

© Notaris Wiechers | Enschede - dé notaris voor ondernemers