Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden wordt ingevoerd

Notaris Enschede
Wie runt uw bedrijf als u onder de sneeuw ligt?
16 maart 2016
Heffing Box 3 toch NIET in strijd met rechten van de Mens
25 juli 2016
Notaris Enschede
Wie runt uw bedrijf als u onder de sneeuw ligt?
16 maart 2016
Heffing Box 3 toch NIET in strijd met rechten van de Mens
25 juli 2016

Een erfenis kunt u zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Zuiver aanvaarden wordt ook uit handelingen afgeleid. Denk bijvoorbeeld aan het leeghalen van de woning en het betalen (zelfs uit eigen middelen) van een rekening van de overledene. Berucht uit de rechtspraak is het geval waarin de erfgenamen samen na de uitvaart overeenkomstig de wens van de overledene op diens kosten gingen dineren.

Zuivere aanvaarding heeft tot gevolg dat u met uw eigen geld aansprakelijk bent voor alle schulden van de overledene, ook indien de schulden de waarde van de bezittingen overtreffen en ook indien u deze schulden in het geheel niet kende.

Per 1 september 2016 treedt een wet in werking die enig soelaas moet bieden. Deze wet regelt 2 zaken:

  1. De wet bepaalt dat alleen die gedragingen die leiden tot benadeling van de schuldeisers van de erfenis een zuivere aanvaarding tot gevolg hebben. Hieronder vallen thans niet meer handelingen die in het belang van de nalatenschap zijn.
  2. Ook indien de nalatenschap al wel zuiver is aanvaard, geeft de nieuwe wet nog een escape: indien de erfgenaam na deze zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met daarna ontdekte, onverwachte schulden, kan hij naar de rechter om te vragen alsnog beneficiair te aanvaarden zodat zijn aansprakelijkheid wordt beperkt tot hetgeen hij uit de nalatenschap erfde.

Oorspronkelijk was het de bedoeling de beneficiaire aanvaarding automatisch voor iedere nalatenschap te laten gelden. De wetgever wilde met het oog op de belangen van de schuldeisers zover niet gaan. De thans in te voeren wet komt wel iets tegemoet aan de problemen die nietsvermoedende erfgenamen kunnen ondervinden, maar zal niet altijd een goede oplossing kunnen bieden.

U blijft als erfgenaam dus gewaarschuwd: bij enige twijfel over de toestand van de nalatenschap is het raadzaam steeds beneficiair te aanvaarden en vervolgens de dan geldende regels strikt na te leven.

Na 16 juli 2016 zijn er geen wijzigingen meer in dit artikel aangebracht, derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving of ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.

© Notaris Wiechers | Enschede – dé notaris voor ondernemers